หลักสูตร Cert. D.In.I.

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2564 กระทรวง อว.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรุ่นที่ 2

คลิกดูรายชื่อได้ที่ https://shorturl.at/cquD2 (more…)

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการจาก สป.อว. ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ จัดอบรม Minecraft for Education ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.66 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ร่วมกับโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดการอบรม Minecraft for Education (more…)

รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯต่อกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์

รายงานผลต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

Cert.D.In.I หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร ประเภท Non-Degree ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงเห็นชอบ 4 มี.ค.2565) ประกาศอนุมัติตามหนังสือที่ อว 0208.2/ว6262 ลงวันที่ 18มี.ค.65

0
ชั่วโมง
เรียน-รู้ทฤษฎี
0
ชั่วโมง
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
  2. ด้านทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ด้านคุณลักษณะและเจตคติในการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในจังหวัดสุรินทร์

ใบรับรองสมรรถนะ

เมื่อผ่านเกณฑ์แต่ละโมดูลจะได้ใบรับรองสมรรถนะ 1)ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนฯ 2)ด้านการออกแบบและพัฒนา Digital Media & Interactive Content 3)ด้านการพัฒนา Courseware & LMS

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนทุกโมดูล -> สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร Professional Certificate in Digital Innovation for Instruction (330ชม. 10 หน่วยกิต)

ศักยภาพด้านผู้สอน

หลักสูตรแบบ Skill-based training ผสานอย่างลงตัวระหว่างการฝึกปฏิบัติและทฤษฎี ถ่ายทอดประสบการณ์โดย [ทีมผู้สอน] ที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการศึกษาและ e-Learning มากกว่า 10 ปี

Asst Prof.Dr.Udom Homkam

Asst Prof.Dr.Udom Homkam

Ph.D.Educational Technology and Communications
Asst Prof.Dr.Khajohnsak Sa-nguansat

Asst Prof.Dr.Khajohnsak Sa-nguansat

Ph.D.Educational Technology and Communications
Mr.Thongnopakhun Inthidech

Mr.Thongnopakhun Inthidech

M.Ed.Computer Education

Learning resources

https://ablms.srru.ac.th/di

ระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรม-ปฏิบัติการ

https://dini.srru.ac.th

ระบบสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการและทดลองใช้จริงในโรงเรียน

D.In.I.Academy

About Us

Cert.DInI เป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือ ศธจ.สุรินทร์, สพม.สุรินทร์, สำนักงานเลขานุการบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Social Media