หลักสูตร Cert. IOIT & หลักสูตร(ว.21) ABL21C

หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะ ครู/ผู้สอน นักศึกษาสายครู ทุกระดับ ทุกช่วงชั้น สู่ความเชี่ยวชาญด้านการสอนออนไลน์

เกี่ยวกับหลักสูตร

Cert.IOIT / ABL21C เป็นหลักสูตรอบรม พัฒนาสมรรถนะ ครู ผู้สอน หลักสูตรเหมาะกับการบูรณาการสู่การสอน ทุกระดับ ทุกช่วงชั้น ทุกสาขาวิชา มุ่งเน้น Re-Skill และ Up-Skill ถ่ายทอดเนื้อหาและนำปฏิบัติตามแนวคิด (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%) เน้น Learning by Doing

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์

0
Week
อบรมออนไลน์ 4สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์และนอกเวลาราชการ)
0
Hr.
ชั่วโมงการพัฒนา 96ชม. (ทฤษฎี 24ชม. ปฏิบัติ 72ชม.)
0
Modules
หลักสูตรขั้นสูงเชี่ยวชาญนวัตกรรม(เทคโนโลยี+ศาสตร์การสอน)บนฐานวิจัยนวัตกรรม

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม Active Blended Learning

0
Day
อบรมในห้องปฏิบัติการคอมฯ 3วัน (เสาร์-อาทิตย์-เสาร์)
0
Hr.
ชั่วโมงการพัฒนา 26ชม. (ทฤษฎี 9ชม. ปฏิบัติ 17ชม.)
0
Modules
หลักสูตรระดับกลาง(เชี่ยวชาญศาสตร์การสอนที่ผสานเทคโนโลยี)

หลักสูตรเทคโนโลยีการสอนออนไลน์

0
Day
อบรมออนไลน์ 2วัน (เสาร์-อาทิตย์)
0
Hr.
ชั่วโมงการพัฒนา 16ชม. (ทฤษฎี 6ชม. ปฏิบัติ 10ชม.)
0
Modules
หลักสตรปรับฐานสมรรถนะ (ชำนาญการเทคโนโลยีการสอนออนไลน์)

มีเนื้อหาและกิจกรรมการปฏิบัติครอบคลุมประเด็นดังนี้

 • การเรียนการสอนในศตวรรษ 21 และ Education 4.0 & AI in Education
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การออกแบบระบบการสอน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน
 • Blended Learning, LMS, Online tools for Active Learning
 • Gamification and Learning Analytic tools in online Course
 • Interactive Videos in Online Course, ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

IOIT Concept

วัตถุประสงค์ / กลุ่มเป้าหมาย

 • เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การสอน แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ LMS / Active Learning Tools
 • เพื่อให้ครูมีความรู้ในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนสามารถนำ LMS / Mobile Application ไปใช้ในการสอนแบบผสมผสานในกลุ่มสาระและวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
 • เพื่อให้ครูมีความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อให้ครูมีทักษะในการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ทักษะด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ครูมีทักษะการบูรณาการ เนื้อหา วิธีสอนและเทคโนโลยีการสอน ได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มสาระและช่วงชั้น
 • เพื่อให้ครูมีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Blended Learning ที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
 • เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูยุคดิจิทัลให้มีคุณลักษณะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่การเป็นครู 4.0
 • เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย -> ครู อาจารย์ บุคลากรสายงานการสอน นักศึกษา/นักเรียน ที่ต้องการ Re-Skill และ Up-Skill สมรรถนะด้านการสอนออนไลน์
กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร(ว.21) ได้แก่ ครูประจำการ บุคลากรสายงานการสอน ทุกระดับ ทุกสังกัด ที่ต้องการ Re-Skill และ Up-Skill สมรรถนะด้านการสอนออนไลน์ และนำ ชัวโมงการพัฒนาไปประกอบการยื่นขอวิทยะฐานะ
 • ครูที่สอน ระดับประถมศึกษา 1-3
 • ครูที่สอน ระดับประถมศึกษา 4-6
 • ครูที่สอน ระดับมัธยมศึกษา 1-3
 • ครูที่สอน ระดับมัธยมศึกษา 4-6
 • ครูที่สอน อาชีวศึกษา

Output

 1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น
 2. ได้ประกาศนียบัตรหลักสูตร Non-Degree + ชม. การพัฒนา 96 ชม.
 3. ได้ระบบLMS+Mobile App ใช้ฟรี 1 ปี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของท่าน

Outcome

 1. เป็นครู/ผู้สอน ต้นแบบที่สามารถ Coching ด้านการสอนออนไลน์ให้กับครู/ผู้สอนอื่นๆในโรงเรียน
 2. สามารถให้คำแนะนำด้านการพัฒนาสื่อ บทเรียนออนไลน์
 3. เครือข่ายครู/ผู้สอนออนไลน์ Innovative Teachers

หมายเหตุ หลักสูตร ABL21C (ว.21)

 1. Certificate + ชม. การพัฒนา 26 ชม. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
 2. ระบบLMS+Mobile App ใช้ฟรี 1 ปี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของท่าน
 3. รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกเครือข่าย ปรึกษาด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้ตลอดระยะสมาชิก จนท่านได้รับวิทยะฐานะสูงขึ้น
T.Nopakhun

หลักสูตรอบรมในแบบ Skill-based training ผสานอย่างลงตัวระหว่างการฝึกปฏิบัติและทฤษฎี ถ่ายทอดประสบการณ์โดยทีมวิทยากรด้าน e-Learning ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

T.Nopakhunวิทยากร/ผู้พัฒนาหลักสูตร

องค์ประกอบหลักสูตร Tech-PACK "Innovative Teachers"

คณะกรรมการ/วิทยากรประจำหลักสูตร

Training Resources