ข่าวการอบรม

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ จัดอบรม Minecraft for Education ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.66 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ร่วมกับโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดการอบรม...