AกิจกรรมการเรียนDI

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

24 ตุลาคม 2565 นำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตร รุ่น1

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่DINI

24 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (more…)

ทบทวนการพัฒนานวัตกรรม สู่การขยายผลนำไปใช้จริง +มอบอุปกรณ์การเรียน

Reflect & Re-learn ทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

ทบทวนการพัฒนานวัตกรรม สู่การขยายผลนำไปใช้จริง +มอบอุปกรณ์การเรียน

Reflect & Re-learn ทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธร

Reflect & Re-learn ทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

Reflect & Re-learn ทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Reflect & Re-learn ทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

กิจกรรมการเรียน(ภาคค่ำ)ทบทวนการพัฒนานวัตกรรม /หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่DINI

เดินหน้าพัฒนา ยกระดับสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ

กิจกรรมการเรียน(ภาคค่ำ)ทบทวนการพัฒนานวัตกรรม

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่DINI เดินหน้าพัฒนา ยกระดับสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

เรียน ทบทวน ออนไลน์ภาคค่ำ