Bกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาDI

รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯต่อกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์

รายงานผลต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่DINI

24 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (more…)

รายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมฯ พบนักศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนสิรินธร


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมฯพบนักศึกษาและรายงานความคืบหน้าต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาสุรินทร์


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษากับครูและนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสิรินธร


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ณ.โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล โรงเรียนโชคเพชรพิทยาคม