ผศ.ดร.สันติ

ผศ.ดร.สันติ ครองยุทธ

ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จบปี 2539
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จบปี 2550
  • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ จบปี 2563

ผลงาน

  • สันติ ครองยุทธ 2360 เทคนิคช่างภาพโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

การอบรม / พัฒนาตนเอง

  • อบรม นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา สกอ. ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562