รศ.บัญชา

รศ.บัญชา ชื่นจิต

ที่ปรึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
  • ที่ปรึกษา Surin Innovative Teacher Project 2020

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท  กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร