อ.ทรงศักดิ์

อาจารย์ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์

วท.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

  • ปริญญาโท วท.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี 2554
  • ปริญญาตรี วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2550