อ.วีระนันต์

อาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

  • ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
  • ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา 2549