อ.ปฏิวัติ

อ.ปฏิวัติ อาสาเสน

ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

  • ปริญญาโท ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ 2555
  • ปริญญาตริ อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2546