อ.วิทวัส

อ.วิทวัส สุขชีพ

ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

  • ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554
  • ปริญญาตรี อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา 2551