Asst Prof. Dr.Kajohnpong

Asst Prof. Dr.Kajohnpong ruamkeaw

Ph.D.Computer Education

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ม.ราชภัฏมหาสารคาม
 • ปริญญาโท ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.ขอนแก่น
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเชียวชาญ

 • การผลิตสื่อสามมิติ
 • การออกแบบเว็บไซต์
 • การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัล
 • การจัดการระบบคลาวด์
 • ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
 • ระบบฐานข้อมูล

Loading