นายทองนพคุณ

นายทองนพคุณ อินธิเดช

ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้พัฒนาหลักสูตร ABL21C และ Cert.IOIT

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์, สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (สำเร็จการศึกษา 2544) 
 • ผ่านการศึกษารายวิชาในระดับปริญญาโทหลักสูตร ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มรภ.สุรินทร์ (เรียนครบรายวิชามีผลการเรียน, 2549-2555)
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา M.Ed. Computer Education, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สำเร็จการศึกษา ก.พ.2561)  
 • ปริญญาเอก อยู่ระหว่างการศึกษา ระดับปริญญาเอก Ph.D. Computer Education, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เรียนครบรายวิชา, 2561-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ 14 ปี ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านการสอน การเป็นวิทยากรบรรยาย, TA วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, วิชาภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู, วิชาการศึกษาทางไกล  (ปี 2548 – 2561) วิชาระบบเครือข่าย (ปี 2562)
 • ด้านการสอน เป็น TA ร่วมสอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชากฏหมายการศึกษา, วิชาการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปี 2558) 
 • ด้านการดูแล พัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง กลุ่มวิชานวัตกรรมฯ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ (ปี 2548 – 2561)
 • ด้าน Linux Server และระบบเครือข่าย (ปี 2549 – 2564)
 • ด้าน MOODLE และ LMS Opensource (ปี 2548 – 2564)
 • ด้านการพัฒนาเว็บ CMS Opensource, Wordpress (ปี 2548 – 2564)
 • ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสอน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 – 2552 นักวิชาการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • 2552 – 2553 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏสุรินทร์
 • 2552 – 2560 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
 • 2560 – 2562 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • 2562 – ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลงาน

 • วิทยานิพนธ์ ทองนพคุณ อินธิเดช. (2561). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ll วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 RMUGRC~2018. (หน้า A-104). : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • (2560) ผู้พัฒนาหลักสูตรอบรมครูประจำการ “การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning” , สถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา
 • (2562) ผู้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก Active Blended Learning , สถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา
 • (2564) ผู้พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์, หลักสูตรแบบ Non-Degree , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • Web Developer สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  https://acad.srru.ac.th
 • ผู้พัฒนาและดูแลระบบ Short Course ม.ราชภัฏสุรินทร์  https://acad.srru.ac.th/?page_id=10616

การอบรม พัฒนาตนเอง

ผ่านการอบรมและได้รับ Certificate จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังนี้

 • แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)
 • Cloud Computing และเทคโนโลยี Virtualization
 • Digital Literacy
 • Government Cloud Service (G-Cloud)
 • Security Awareness
 • การบริหารโครงการ (Project Management)
 • การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
 • การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล (DL100)

Certificate จากการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Thaimooc.org

 • การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age
 • กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC Strategy in Building Professional Learning Community
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21|Cloud Technology Tools for 21st Century Learning
 • การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX
 • การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (edX101-Thai)
 • เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ|TECHNOLOGY HARDWARE AND SYSTEM SOFTWARE

Certificate จาก MOODLE MOOCs Moodle HQ

Certificate จาก LinkedIn Learning

Certificate จาก Microsoft

 • Microsoft Education Transcript  (46 Certificates)
  • MIE Trainer Academy
  • Creativity in the classroom
  • Getting started with Office 365 and Windows
  • Getting started with Office 365 and Windows for leadership
  • Level up with Office 365 and Windows
 • Microsoft GEN102x: Instructional Skills for Microsoft Certified Trainers

Certificate จาก Udemy

 • Introduction to Networking
 • IT Security Gumbo: Cisco CCNA Routing and Switching
 • Cisco CCNA 200-125 : Full Course For Networking Basics
 • Microsoft Network Load Balancing for beginners
 • The Complete Ubuntu Linux Server Administration Course
 • Blockchain and Deep Learning: Future of AI
 • ABCs of Instructional Design
 • Linux Basics and Creating a Server
 • Ubuntu Web Development Setup

Certificate จาก Facebook

 • Introduction to Facebook Pages
 • Creating a Facebook Page
 • Connect and Engage With Your Audience Using Facebook Live
 • Immersive Storytelling With Facebook 360

ดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้ที่