ขอเชิญครูโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ Hybrid Learning”

Back to Blog
Posted by: di.admin 2

จัดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 (08.30 – 16.30น.) เริ่ม Start Microsoft Teams เวลา 08.00น.

0
คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว

หลักการและแนวคิด

กิจกรรมการอบรม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ขั้นขยายผล Outcome สู่ครูในโรงเรียน เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นำความรู้จากการผ่านการเรียนทั้ง Output และ Outcome จากการเรียนการสอนของหลักสูตร ขยาย ถ่ายทอด องค์ความรู้และประสบการณ์สู่ครูในโรงเรียน และครูโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ กิจกรรมนี้เกิดจากการที่หลักสูตรได้ลงพื้นที่จริงพบครูและผู้บริหารโรงเรียน ได้รับทราบแนวคิดข้อเสนอแนะและการสะท้อนผลต่างๆ จากการประชุมในขั้นส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนการสอนจาก Output และ Outcome ขยายผลสู่ครูในโรงเรียน
  • เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้จัดการอบรมออนไลน์ด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

กำหนดการ

ผศ.ดร.อุดม หอมคำและทีมจัดอบรม
ผู้อำนวยการ/ผู้บริหารโรงเรียน
รับประทานอาหาร

หน่วยงานที่ร่วมจัดการอบรม

– หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา) และ
– โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

รูปแบบการอบรม

อบรมปฏิบัติการออนไลน์

ดาวน์โหลดภาพสำหรับเปลี่ยนฉากหลัง MS Teams

ดาวน์โหลดโปรแกรม

เครื่องมือ/อุปกรณ์(เพื่อความสะดวกในภาคปฏิบัติ)

  • เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC, Desktop / Notebook
  • จอคอมฯ สำหรับต่อพ่วงเป็นจอตัวที่สอง หรือ Tablet, i-Pad (ถ้ามีจะดีมากครับ)
  • Smart phone
รับ Digital Certificate ทันทีหลังผ่านการอบรม

Loading

Back to Blog