พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่DINI

Back to Blog
Posted by: di.admin 0

24 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการ

  • 08 00 – 08.50น. ลงทะเบียน
  • 09.00 – 09.10น. ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
  • 09.10 – 09.40น. บรรยาย/เสวนา “นโยบายการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และ Hybrid School” ดร.กิตติภัทร ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
  • 09.40 – 09.55น. นักศึกษานำเสนอผลงานนวัตกรรม (D.I. Best practice and Outstanding)
  • 09.55 – 10.00น. พักรับประทานอาหารว่าง
  • 10.00 – 10.30น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน (ท่านอธิการบดี / ศึกษาธิการจังหวัด / ผอ.สพม.สุรินทร์ / ประธานหลักสูตร)
  • 10.30 – 11.30น. กิจกรรมกลุ่ม Reflection & update นวัตกรรม
  • 11.30 – 12.00น. สรุป ประเมินผล อภิปราย

การแต่งกาย

  • นักศึกษาแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ(สีกากี)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันงาน

  • เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคและปลั๊กไฟ

Loading

Back to Blog