หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์
Professional Certificate Programme in Innovation and Online Instructional Technology ( Cert. in IOIT )

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าโลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงกันและมีบทบาทสำคัญในวิถีมนุษย์ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกของเศรษฐกิจการค้า โลกของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โลกาภิวัตน์และเครือข่าย ความเป็นเมือง ความอยู่ดีมีสุข การมีอายุยืนยาว ล้วนส่งผลต่อการดำรงชีพของคนในสังคมอย่างชัดเจนทั้งทางบวกและทางลบ ผู้มีชีวิตอยู่ต้องปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้ การใช้องค์ความรู้เดิมย่อมไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กำหนดแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) โดยการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบที่ 2 คือ New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม อนาคตเหล่านี้ให้เป็นกลไก ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมี การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือมี ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
จากข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย สรุปโดยศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดยังคงกระจายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ การเรียนการสอนออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้เป็นสื่อเสริม / สื่อหลัก ในการเรียนการสอน และอนาคตหากการระบาดของไวรัสยังไม่ลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการเรียนออนไลน์มีแนวโน้มว่าจะกลายช่องทางหลักในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนออนไลน์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับสมรรถนะ ครู/ผู้สอน สู่การผู้สอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์อบรมและบริการทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ Non- Degree หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์” Professional Certificate Programme in Innovation and Online Instructional Technology เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการ Re-Skill & Up-Skill พัฒนาคุณภาพ ครู อาจารย์ นักศึกษาสายครู และบุคลากรสายงานการสอนทุกระดับและช่วงชั้น สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาบัณฑิตพันธ์ใหม่ ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะกำลังคน เพื่อรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่จำกัดว่าจะอยู่ระหว่างเรียน หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือทำงานในสายใด ก็สามารถเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะได้ ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรนี้จึงมุ่งที่ผลลัพธ์โดยตรงที่จะเกิดกับ ผู้สอน ผู้เรียน นำทางผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาในยุค 4.0 รวมทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะครู อาจารย์ นักศึกษาสายครู บุคลากรสายงานการสอน เปลี่ยนผ่านสู่การมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 เพื่อให้สามารถจัดการสอนออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ชุมชน ท้องถิ่น และมุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศอุดมศึกษาที่สามารถเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ จากการเรียนรู้ให้กับกำลังคนในทุกช่วงวัยและทุกภาคส่วนต่อไป
ที่มา : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ หน้า 2-4
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การสอน แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ เทคโนโลยีการสอนออนไลน์และการพัฒนานวัตกรรมการสอนออนไลน์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการการอบรมมีทักษะในด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนแบบผสมผสานเชิงรุก ที่นำไปใช้จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ เจตคติครูและผู้อบรมสู่การเป็นผู้สอนยุคดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ กำหนดโครงสร้างเนื้อหา และจำนวนชั่วโมงการอบรม โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 24 ชม. ภาคปฏิบัติ 72 ชม. ตลอดหลักสูตร รวมเป็น 96 ชม. โดยมีเนื้อหาสำหรับนำทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้
โมดูล 1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Innovation and information technology for 21Century learning)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 2
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา
(AI in Education)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 3
การจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 และดิจิทัลเทคโนโลยีในห้องเรียน
(Designing & Managing the 21st Century Classroom)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 4
ระบบการจัดการเรียนรู้
(Learning Management System)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 5
การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน และการวางแผนการบูรณาการเทคโนโลยี
(Technology and pedagogy integration / Technology Integration Planning)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 6
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning and Online tools for Active Learning)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 7
การเรียนรู้แบบผสมผสาน
(Blended Learning)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 8
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์
(Design and Development Online Courseware)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 9
Gamification และ เครื่องมือวิเคราะห์การเรียนในบทเรียนออนไลน์
(Gamification และ Learning Analytic tools in online Course)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 10
วีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนออนไลน์
(Interactive Videos in Online Course)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 11
ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Online Teaching Strategy)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
โมดูล 12
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบทเรียนออนไลน์
(Research and Development Innovation of online courseware)
ทฤษฎี 2ชม.ปฏิบัติ 6ชม.
  • รูปแบบการจัดอบรม อบรมออนไลน์
  • ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร 4 สัปดาห์ โดยจัดการอบรมออนไลน์
    – ช่วงเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.30-16.30น.)
    – นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเวลา 19.00-21.00น.)
  • จัดอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม