โครงสร้างหลักสูตร

[Basic Level : ปรับพื้นฐาน เปลี่ยนผ่านสมรรถนะ]

หลักสูตรเทคโนโลยีการสอนออนไลน์

 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนการสอน
 3. Learning Management System
 4. เทคโนโลยีวีดีโอและวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอน
 5. เทคโนโลยีเสริมการสอนเชิงรุกออนไลน์
 6. Gamification & Learning Analytics tools
 7. Hybrid Learning & Blended Learning
 8. MOODLE, MOODLE Cloud, MOODLE Mobile

[Intermediate Level : บูรณาการเทคโนโลยี+วิธีสอน และพัฒนานวัตกรรม]

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม Active Blended Learning

 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน และการวางแผนการบูรณาการเทคโนโลยี
 3. การออกแบบระบบการสอน
 4. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
 5. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และการเรียนรู้แบบผสมผสาน
 6. ระบบจัดการการเรียนรู้ MOODLE, Schoology, Edmodo
 7. การจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 และดิจิทัลเทคโนโลยีในห้องเรียน
 8. Gamification & Learning Analytics tools
 9. ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

[Advanced Level : บูรณาการศาสตร์การสอน+เทคโนโลยี สู่การวิจัยพัฒนานวัตกรรม]

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์

 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา
 3. การจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 และดิจิทัลเทคโนโลยีในห้องเรียน
 4. ระบบการจัดการเรียนรู้
 5. การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน และการวางแผนการบูรณาการเทคโนโลยี
 6. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
 7. การเรียนรู้แบบผสมผสาน
 8. การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 9. Gamification และ เครื่องมือวิเคราะห์การเรียนในบทเรียนออนไลน์
 10. วีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนออนไลน์
 11. ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
 12. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบทเรียนออนไลน์