หลักสูตร เทคโนโลยีการสอนออนไลน์ ( Technology for Online Teaching )
 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรสายงานการสอน ให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีการสอนออนไลน์
 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรสายงานการสอนให้มีทักษะพื้นฐานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสายงานการสอนมีทัศนคติและเจตคติที่ดีในการเป็นครูยุคดิจิทัลด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ มีกิจกรรมภาคทฤษฎี จำนวน 8 ชม. และกิจกรรมปฏิบัติ 8 ชม. ด้งนี้

 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนการสอน
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • Learning Management System
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 1 ชม. 30 นาที
 • เทคโนโลยีวีดีโอและวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอน
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • เทคโนโลยีเสริมการสอนเชิงรุกออนไลน์
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • Gamification & Learning Analytics tools
ทฤษฎี 30 นาที
ปฏิบัติ 1 ชม. 30 นาที
 • Hybrid Learning & Blended Learning
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • MOODLE, MOODLE Cloud, MOODLE Mobile
ทฤษฎี – ชม.
ปฏิบัติ 2 ชม.
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ LMS และ VDO Meeting Aplication