หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Blended Learning เพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

The development of Active Blended Learning innovation for learning management in the 21st century

จากความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ให้เกิดขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่สำหรับประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่ต้องการคนยุคใหม่ให้มีทักษะที่เหมาะสม ประเด็นสำคัญคือปรัชญาการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะข้อที่ 3 คือ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์จากความพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controling Nature) มาเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ (Living with Nature) (วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ, 2559 : น.64) ธรรมชาติที่กล่าวถึงในที่นี้คือ เทคโนโลยีและการอยู่ในสังคมและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี โดยมีสื่อและระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้กำกับติดตาม วิเคราะห์ผู้เรียน จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Teach less learn more รูปแบบการจัดการเรียนแบบ Flipped Classroom การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended learning ผู้เรียนสามารถเข้าระบบมาทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนในระบบออนไลน์ สื่อการสอนในยุคการศึกษา 4.0 ดังกล่าวจึงต้องเป็นสื่อที่สามารถนำไปใช้ในการสอนในแต่ละระดับช่วงชั้น เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน และเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมทางการเรียน ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนในการติดตามเฝ้าดู การใช้เทคโนโลยีในการเรียนของบุตร ครูสามารถติดตาม ประเมินผล ดังนั้น หลักสูตรอบรมนี้จึงมุ่งทักษะที่สำคัญที่จะเกิดกับครู ดังนี้

กรอบแนวคิดของหลักสูตรนี้ พัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมที่เคยจัดอบรม เมื่อปี 2560 ชื่อเดิมของหลักสูตรคือ “การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบการสอน โดยหลักสูตรออกแบบตามองค์ประกอบในด้าน 1)Content Knowledge 2)Pedagogical Knowledge และ 3)Technological Knowledge และการหลอมรวมกันขององค์ประกอบ 3 ส่วนจนกลายเป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้เพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน TPACK / Tech-PACK

โดยเป้าหมายหลักของหลักสูตร มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (Online learning) แบบผสมผสาน (Blended Learning) ตลอดจนการมีทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุก (Active Learning) เข้าไปในนวัตกรรมการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถาโถมเข้ามาสู่เด็กนักเรียน และเทคโนโลยีการสอนใหม่ๆ ในยุค การศึกษา 4.0 ตลอดจนมุ่งให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่กลายเป็นภาระ

ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยปรับปรุงชื่อหลักสูตรเป็น “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครู ให้ครูสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และเจตคติ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาในยุค 4.0 และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การสอนที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาและการออกแบบบทเรียนออนไลน์ การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน
 2. ครูมีทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และทักษะการจัดการบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก สามารถนำไปใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติและเจตคติที่ดีในการเป็นครูยุคดิจิทัลด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน
 • ระดับประถมศึกษาต้น รหัส 628182011
 • ระดับประถมศึกษาปลาย รหัส 629182038
 • ระดับมัธยมศึกษาต้น รหัส 623182034
 • ระดับมัธยมศึกษาปลาย รหัส 624182013
 • ระดับอาชีวศึกษา รหัส 625182019

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ABL21C มีกิจกรรมภาคทฤษฎี จำนวน 9 ชม. และกิจกรรมปฏิบัติ 17 ชม. ด้งนี้

 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  (Innovation and information technology for 21Century learning)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน และการวางแผนการบูรณาการเทคโนโลยี
  (Technology and pedagogy integration / Technology Integration Planning)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • การออกแบบระบบการสอน
  (Instructional System Design)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 2 ชม.
 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  (Active Learning and Online tools for Active Learning)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 2 ชม.
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และการเรียนรู้แบบผสมผสาน
  (Design and Development Online Courseware & Blended Learning)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 4 ชม.
 • การจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 และดิจิทัลเทคโนโลยีในห้องเรียน
  (Digital Technology in Classroom & Managing the 21st Century Classroom)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • ระบบจัดการการเรียนรู้
  (Learning Management System), MOODLE, Schoology, Edmodo, Google Classroom
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 4 ชม.
 • กลไกการเรียนรู้เชิงเเข่งขัน และ เครื่องมือวิเคราะห์การเรียนในบทเรียนออนไลน์
  (Gamification and Learning Analytic Tools in Courseware)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
 • ยุทธวิธีการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
  (Effective Online Teaching Strategy)
ทฤษฎี 1 ชม.
ปฏิบัติ 1 ชม.
อบรมแบบปกติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องประชุมใหญ่ ที่มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง