Bกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาDI

มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนสังขะ


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนมัธยมจารพัต


มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร


ทบทวนการพัฒนานวัตกรรม สู่การขยายผลนำไปใช้จริง +มอบอุปกรณ์การเรียน

Reflect & Re-learn ทบทวน ปรับปรุงนวัตกรรม

กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


มอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร