หลักสูตร Cert. D.In.I.

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2564 กระทรวง อว.

ขยายเวลาการรับสมัคร รุ่น 2 ไปจนถึง 20 เมษายน 2566

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

Cert.D.In.I หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร ประเภท Non-Degree ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงเห็นชอบ 4 มี.ค.2565) ประกาศอนุมัติตามหนังสือที่ อว 0208.2/ว6262 ลงวันที่ 18มี.ค.65

ReSkill & UpSkill

0
ชั่วโมง
เรียน-รู้ทฤษฎี
0
ชั่วโมง
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม

DInI Skills

Analyze & Design D.I.
Development D.I.
Implement and Evaluate D.I.

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1. ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
  2. ด้านทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ด้านคุณลักษณะและเจตคติในการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในจังหวัดสุรินทร์

ใบรับรองสมรรถนะ

เมื่อผ่านเกณฑ์แต่ละโมดูลจะได้ใบรับรองสมรรถนะ 1)ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนฯ 2)ด้านการออกแบบและพัฒนา Digital Media & Interactive Content 3)ด้านการพัฒนา Courseware & LMS

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนทุกโมดูล -> สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร Professional Certificate in Digital Innovation for Instruction (330ชม. 10 หน่วยกิต)

ศักยภาพด้านผู้สอน

หลักสูตรแบบ Skill-based training ผสานอย่างลงตัวระหว่างการฝึกปฏิบัติและทฤษฎี ถ่ายทอดประสบการณ์โดย [ทีมผู้สอน] ที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการศึกษาและ e-Learning มากกว่า 10 ปี

Asst Prof.Dr.Udom Homkam

Asst Prof.Dr.Udom Homkam

Ph.D.Educational Technology and Communications
Asst Prof.Dr.Khajohnsak Sa-nguansat

Asst Prof.Dr.Khajohnsak Sa-nguansat

Ph.D.Educational Technology and Communications
Mr.Thongnopakhun Inthidech

Mr.Thongnopakhun Inthidech

M.Ed.Computer Education

Learning resources

https://ablms.srru.ac.th/di

ระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรม-ปฏิบัติการ

https://dini.srru.ac.th

ระบบสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการและทดลองใช้จริงในโรงเรียน

D.In.I.Academy

About Us

Cert.DInI เป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือ ศธจ.สุรินทร์, สพม.สุรินทร์, สำนักงานเลขานุการบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Social Media